Deze masterclasses geven u inzicht en inspiratie. Vanuit uw eigen praktijk verdiept u zich hoe dit is te vertalen naar uw eigen omgeving. Na deze dag heeft u zicht op de inhoud en het belang van de aan de orde zijnde transitie(s) en kunt u dit plaatsen in uw eigen omgeving. U bouwt dit samen met de andere deelnemers op. (5 PE-punten).

 

b00   actualiteitencollege klimaatwet, klimaatakkoord en de impact op de sociale huursector

lees details en inschrijven

Actualiteiten lenen zich voor debat. In dit actualiteitencollege bespreken we belangrijke hoofdlijnen van de 10 juli 2019 vastgestelde Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Basis voor concrete plannen die van grote invloed zijn op onze sector en uw woningcorporatie. Alles gericht op C02 reductie om klimaatdoelen te halen. Maar de gevolgen van de klimaatverandering ondervindt u dagelijks: hoe verhoudt uw noodzaak van klimaatadaptie zich tot deze Wet en de plannen die ontwikkeld worden? Bijvoorbeeld bij de gemeentelijke wijkvisies over warmtelevering. De woningcorporatie als voorloper in aanpassingen #Vangaslos. Vraagstukken die fysiek/bouwkundig zijn maar ook van grote sociaaleconomische en sociale betekenis. Hoe om te gaan met investeringen en het belasten van uw huurders; wat is dan de relatie met andere volkshuisvestelijke opgaven? Centrale vraag vandaag is de betekenis van dit alles voor uw huurders en voor uw eigen bestuurlijke agenda? Onder het motto haalbaarheid en betaalbaarheid werkt u vandaag vanuit deze actualiteiten aan deze eigen agenda.

 

duur 1 dag

kosten € 675,00 exclusief btw

5 PE-punten 

b01  wonen, volkshuisvesting en transities in de samenleving: een overzicht

lees details en inschrijven

Nederland wordt geroemd om zijn volkshuisvesting. Al meer dan een eeuw zien we daarbij een wisselende invulling en veranderende regimes. Het resultaat is steeds opnieuw een sector om trots op te zijn. Ook het komende decennium is er sprake van een andere invulling: het speelveld is recent weer aangepast. Tegelijkertijd is de woningmarkt complexer dan ooit door structurele veranderingen in onze samenleving. Deze introductie voert u langs de weg van de actualiteit en geeft u zicht op de breedte en diepte van de volkshuisvesting. U krijgt de verhoudingen tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders in beeld. Wat betekenen transities in de samenleving voor de volkshuisvesting? Er beweegt veel op tal van terreinen: energie, sociaal-cultureel en economisch, informatie, klimaat en wonen-welzijn-zorg. De actualiteit hiervan wordt geplaatst in de rijke historie en de huidige dynamiek van markt en regels. U krijgt in kort bestek achtergronden en inzichten om verbindingen te zien en te leggen.

duur 1 dag

kosten € 675,00 exclusief btw

5 PE-punten 

b02  de energietransitie en het wonen

lees details en inschrijven

Het energievraagstuk in ons land is groot. Het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese klimaatdoelen, het klimaatakkoord en deKlimaatwet. De klimaat- en CO2-reductiedoelstellingen tekenen zich steeds scherper af, óók voor de sociale huursector: 49 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent in 2050. Naast het CO2 –vraagstuk speelt er bij ons het vraagstuk van het ontkoppelen van het Groninger gas. Twee hele verschillende insteken die toch volop met elkaar hebben te maken.

 

De sociale huursector wordt geacht voorop te lopen. De hamvraag is of we deze energietransitie in de sociale huursector haalbaar en betaalbaar kunnen realiseren voor de 2,4 miljoen huurders van woningcorporaties. En dan moeten alle particuliere woningeigenaren nog volgen. Gemeenten moeten vol aan de bak om plannen te maken.

 

Dit programma laat u door de bomen het bos weer zien. Wat is een verstandige agenda en hoe kunt u die opstellen. Wat is een verstandig handelingsperspectief, wat betekent no-regret en hoe is slim voor te sorteren: wat kunt u nu doen, zonder dat u daar straks spijt van krijgt?

 

duur: 1 dag 

kosten: €675,00 exclusief btw 

5 PE-punten  

 

b03  sociaal culturele en economische veranderingen: invloeden op het wonen

 

lees details en inschrijven

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Wat vroeger gewoon was bestaat steeds minder. We zien sociaal-culturele en economische veranderingen hand in hand gaan. De economie flexibiliseert. Inkomens staan onder druk. Mensen leven steeds individueler en worden geacht zelfredzaam te zijn. Hoe past ons denken over het wonen zich hierop aan?

duur 1 dag 

kosten € 675,00 exclusief btw 

5 PE-punten

.

 

b04  de informatierevolutie: big data en sturing in het woondomein

 

lees details en inschrijven

Informatietransitie: het gebruik van big data verandert onze samenleving fundamenteel. Wat is de impact hiervan op het wonen? Het levert tal van mogelijkheden op om anders te sturen en nieuwe producten te realiseren: voor woning en bewoner. Van ondersteuning bij de energietransitie, woonzorg ondersteuning tot bestrijding van woonfraude en tot het op een nieuwe manier onderbouwen van beleid en beheer. Hoe indringend verandert deze transitie de organisatie van het woondomein?

 

duur 1 dag 

kosten € 675,00 exclusief btw 

5 PE-punten 

 

b05  opwarming: hoe passen we de woonomgeving aan

lees details en inschrijven

Klimaattransitie: veranderingen van het klimaat hebben grote invloed op het wonen en de gezondheid van mensen. Wat is de brede impact van klimaattransitie op het wonen? De klimaattransitie is breder dan alleen de energietransitie. Worden onze steden te warm? Wat doen we met het teveel en tekort aan - water? Hoe gaan we om met openbare ruimte? Wat is de betekenis van veranderend denken over mobiliteit? Wat zijn de gezondheidsvragen als het gaat om warmte en fijnstof? Hoe vergroenen we? Nieuwe woonconcepten ontstaan met een inclusieve manier van denken: gasvrij, zonnepanelen, regenwateropvang, waterbuffers, deelauto’s en een groene openbare omgeving.

 

duur 1 dag

kosten € 675,00 exclusief btw 

5 PE-punten 

 

 

b06  thuis wonen als norm: ouderen en mensen met een beperking

lees details en inschrijven

Wonen-welzijn-zorg transitie: Het denken over eigen verantwoordelijkheid en participatie in de samenleving is sterk gebaseerd op mensen die sterk genoeg zijn dat te kunnen en tegelijk een samenleving die zorg wil dragen voor zwakkeren. Zelfstandig wonen is de norm die daar bij past. Of je nu vergrijst en wankel wordt of moet leven met een sociale of psychische beperking. Hoe organiseren we het nieuwe wonen voor mensen die een vorm van hulp en ondersteuning nodig hebben? Wat vraagt dit als het gaat om de woning en de woonomgeving. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

duur 1 dag 

kosten € 675,00 exclusief btw 

5 PE-punten